GSC Getting Things Done

编辑:冷面网互动百科 时间:2020-05-29 17:38:55
编辑 锁定
软件名称
GSC Getting Things Done
软件平台
mobile
软件版本
2.1.1

GSC Getting Things Done运行环境

编辑
支持Android 2.0.1

GSC Getting Things Done应用类型

编辑
理财购物类软件

GSC Getting Things Done应用介绍

编辑
待办事项记录薄是一个简单的应用程序,展示当前、逾期和下个阶段所要做的事情,让你更好的记录各个信息。
词条标签:
手机软件